Směrnice o úplatě


Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace

 

 

 

 

Směrnice č. 5/2022

 

 

 

 

stanovení měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání

 

 

Vypracovala:

Mgr. Veronika Jurčíková

 

Schválila:

Mgr. Veronika Jurčíková

 

Platnost od:

9. 6. 2022

 

Účinnost od:

1. 9. 2022 – 31. 8. 2023

 
   
 

 

 

Na základě  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  v souladu s  vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka mateřské školy měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

 

1. Úvodní ustanovení

1) Vymezení pojmu: Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole je

     příjmem mateřské školy, příspěvkové organizace zřízené obcí.

2) Konkrétní měsíční výši úplaty stanoví ředitelka školy nebo školského zařízení  na období

    školního roku zveřejní ji do 30. června předchozího školního roku.

3) Úplatu hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte zapsaného k docházce do mateřské

    školy.

4) Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

2. Výše úplaty, prominutí a snížení úplaty

1) Výše úplaty je stanovena pro děti v celodenním provozu ve stejné výši.

2) Dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, je stanovena výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz.

3) Měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte stanovuji na 405,- Kč.

4) Dětem podle čl. 2 odst. 2) stanovuji měsíční výši úplaty na 270,- Kč.

5) Omezení nebo přerušení provozu

a) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy

    po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, ředitelka školy úplatu poměrně sníží tak,

   aby odpovídala rozsahu omezení nebo přerušení provozu školy, podle tohoto vzorce:

 

částka za měsíc

405

270

počet pracovních dní v měsíci

x

x

počet dní provozu MŠ v měsíci

y

y

výsledná částka

z

z

 

 

 

výpočet

405/x*y=z

270/y*x=z

 

            Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy nejméně dva měsíce   před přerušením nebo omezením provozu školy v měsíci červenci a srpnu, v ostatních           případech neprodleně po rozhodnutí o omezení nebo přerušení provozu školy.

            b) Děti z jiné mateřské školy přijaté na dobu určitou v měsíci červenci nebo srpnu, platí školné za celou dobu, po kterou je jim umožněno vzdělávání.

6) Osvobozen od úplaty je

            a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

            b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení             příspěvku na péči,

            c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,   nebo

            d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky            pěstounské péče,

 pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

7) Úplata je hrazena v určené výši za každé zapsané dítě bez ohledu na případnou absenci.

8) V období letních prázdnin jsou děti, které ani jeden den v měsíci červenci nebo srpnu nedochází do školy osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání. Toto pravidlo lze použít i v období omezení nebo přerušení provozu školy z jiného důvodu.

 

3. Splatnost úplaty a způsob platby

1) Úplata je splatná vždy 18. předchozího měsíce. Pokud připadne 18. na svátek nebo sobotu či  neděli je úplata splatná nejbližší následující pracovní den.

2) Úplatu lze (většinou vzhledem k prázdninovému provozu) vybírat i v jiném termínu, než je   dán v  bodě  3.1) této směrnice.

3) Ve výjimečných případech lze s ředitelkou školy domluvit jiný termín platby.

4) Úplata se platí formou hotovostní platby na MŠ nebo souhlasem k inkasu společně s úplatou za školní stravování (příloha číslo 1).

5) Děti z jiných mateřských škol přijaté k prázdninovému provozu, platí v hotovosti při nástupu do školy. Vyúčtování je provedeno do 18. září daného roku.

 

4. Sankce

V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady, může ředitelka mateřské školy po předchozím písemném upozornění  zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

 

5. Účinnost

Výše stanovené částky platí pro období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

 

6. Zrušující ustanovení

Tímto se ruší směrnice č. 3/2020  Mateřské školy Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání z 9. 6. 2021.

 

 

                                                                           Mgr. Veronika Jurčíková

                                                                                 ředitelka školy

V Aši dne: 9. 6. 2022

 

 Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace

 

 

 

 

Směrnice č. 5/2022

 

 

 

 

stanovení měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání

 

 

Vypracovala:

Mgr. Veronika Jurčíková

 

Schválila:

Mgr. Veronika Jurčíková

 

Platnost od:

9. 6. 2022

 

Účinnost od:

1. 9. 2022 – 31. 8. 2023

 
   
 

 

 

Na základě  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  v souladu s  vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka mateřské školy měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

 

1. Úvodní ustanovení

1) Vymezení pojmu: Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole je

     příjmem mateřské školy, příspěvkové organizace zřízené obcí.

2) Konkrétní měsíční výši úplaty stanoví ředitelka školy nebo školského zařízení  na období

    školního roku zveřejní ji do 30. června předchozího školního roku.

3) Úplatu hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte zapsaného k docházce do mateřské

    školy.

4) Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

2. Výše úplaty, prominutí a snížení úplaty

1) Výše úplaty je stanovena pro děti v celodenním provozu ve stejné výši.

2) Dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, je stanovena výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz.

3) Měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte stanovuji na 405,- Kč.

4) Dětem podle čl. 2 odst. 2) stanovuji měsíční výši úplaty na 270,- Kč.

5) Omezení nebo přerušení provozu

a) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy

    po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, ředitelka školy úplatu poměrně sníží tak,

   aby odpovídala rozsahu omezení nebo přerušení provozu školy, podle tohoto vzorce:

 

částka za měsíc

405

270

počet pracovních dní v měsíci

x

x

počet dní provozu MŠ v měsíci

y

y

výsledná částka

z

z

 

 

 

výpočet

405/x*y=z

270/y*x=z

 

            Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy nejméně dva měsíce   před přerušením nebo omezením provozu školy v měsíci červenci a srpnu, v ostatních           případech neprodleně po rozhodnutí o omezení nebo přerušení provozu školy.

            b) Děti z jiné mateřské školy přijaté na dobu určitou v měsíci červenci nebo srpnu, platí školné za celou dobu, po kterou je jim umožněno vzdělávání.

6) Osvobozen od úplaty je

            a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

            b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení             příspěvku na péči,

            c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,   nebo

            d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky            pěstounské péče,

 pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

7) Úplata je hrazena v určené výši za každé zapsané dítě bez ohledu na případnou absenci.

8) V období letních prázdnin jsou děti, které ani jeden den v měsíci červenci nebo srpnu nedochází do školy osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání. Toto pravidlo lze použít i v období omezení nebo přerušení provozu školy z jiného důvodu.

 

3. Splatnost úplaty a způsob platby

1) Úplata je splatná vždy 18. předchozího měsíce. Pokud připadne 18. na svátek nebo sobotu či  neděli je úplata splatná nejbližší následující pracovní den.

2) Úplatu lze (většinou vzhledem k prázdninovému provozu) vybírat i v jiném termínu, než je   dán v  bodě  3.1) této směrnice.

3) Ve výjimečných případech lze s ředitelkou školy domluvit jiný termín platby.

4) Úplata se platí formou hotovostní platby na MŠ nebo souhlasem k inkasu společně s úplatou za školní stravování (příloha číslo 1).

5) Děti z jiných mateřských škol přijaté k prázdninovému provozu, platí v hotovosti při nástupu do školy. Vyúčtování je provedeno do 18. září daného roku.

 

4. Sankce

V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady, může ředitelka mateřské školy po předchozím písemném upozornění  zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

 

5. Účinnost

Výše stanovené částky platí pro období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

 

6. Zrušující ustanovení

Tímto se ruší směrnice č. 3/2020  Mateřské školy Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání z 9. 6. 2021.

 

 

                                                                           Mgr. Veronika Jurčíková

                                                                                 ředitelka školy

V Aši dne: 9. 6. 2022