Rozhodnutí o přijetí

Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace

 

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Č.j. 156/2020

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 odst. 3 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace 20 uchazečů s tímto registračním  číslem:

registrační číslo

rozhodnutí

 

registrační číslo

rozhodnutí

2

přijat

 

26

přijat

3

přijat

 

28

přijat

5

přijat

 

29

přijat

8

přijat

 

31

přijat

10

přijat

 

32

přijat

14

přijat

 

34

přijat

15

přijat

 

35

přijat

16

přijat

 

38

přijat

21

přijat

 

40

přijat

25

přijat

 

41

přijat

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 27. 5. 2020 na veřejně přístupném místě ve škole. Dále bylo také zveřejněno dne 27. 5. 2020 na webových stránkách školy www. neumannka.cz. Tímto dnem začíná běžet  lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje a to podáním učiněným u ředitelky školy, která tato rozhodnutí vydala.

 

 

Mgr. Veronika Jurčíková

ředitelka školy