Rozhodnutí o přijetí

Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace

 

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Č.j. 88/2019

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 odst. 3 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí    k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace 23 uchazečů s tímto registračním  číslem:

 

registrační číslo

rozhodnutí

 

registrační číslo

rozhodnutí

5

přijat

 

29

přijat

6

přijat

 

30

přijat

7

přijat

 

31

přijat

9

přijat

 

32

přijat

11

přijat

 

36

přijat

12

přijat

 

37

přijat

15

přijat

 

39

přijat

16

přijat

 

40

přijat

17

přijat

 

41

přijat

19

přijat

 

46

přijat

22

přijat

 

51

přijat

27

přijat

     

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 27. 5. 2019 na veřejně přístupném místě ve škole. Dále bylo také zveřejněno dne 27. 5. 2019 na webových stránkách školy www. neumannka.cz. Tímto dnem začíná běžet  lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje a to podáním učiněným u ředitelky školy, která tato rozhodnutí vydala.

 

 

Mgr. Veronika Jurčíková

ředitelka školy