Kritéria

Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace

  

Směrnice č. 2/2021

 

kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022

 

 

Vydala:

Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace

 

 

Schválila:

ředitelka školy Mgr. Veronika Jurčíková

 

 

Účinnost:

31. 3. 2021

 

 

Platnost:

29. 3. 2021

 

1. Předmět úpravy

Ustanovením této směrnice vymezuje zásady, podmínky, postup a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v pozdějším znění, v době, kdy počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu dětí v mateřské škole. O přijímání dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy.

 

2. Zásady přijímání dětí do mateřské školy

a) Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.

b) Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.

c) Děti se přijímají k 1. 9. následujícího školního roku. Vznikne-li možnost přijetí dítěte doplněním uvolněného místa v průběhu školního roku, bude přijato dítě řádně přihlášené k zápisu a neumístěné pro naplněnou kapacitu nebo dítě s dodatečným odkladem školní docházky nebo jiné dítě.

d) Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkovány, což musí být doloženo lékařským potvrzením nebo děti, které jsou proti nákaze imunní, nebo děti které nemohou být očkovány pro kontraindikaci, § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v pozdějším znění. Toto ustanovení neplatí pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

e) Kapacita mateřské školy je 100 dětí. Toto je maximální kapacita školy stanovená hygienickými předpisy a školským rejstříkem.

f) O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Do 30 dnů od podání žádosti zákonnými zástupci dítěte vydává ředitelka školy rozhodnutí.

g) Výsledky zápisu budou dle přiděleného čísla ve stanovený den zveřejněny ve škole a na webových stránkách školy. Zákonní zástupci se mohou v případě nesouhlasu s výsledkem rozhodnutí odvolat do 15 dnů od převzetí rozhodnutí u ředitelky školy.

h) Způsob docházky dítěte rodiče dohodnou při předání kladného rozhodnutí o přijetí s ředitelkou školy.

ch) Děti se přijímají vždy k 1. 9. následujícího školního roku. Tímto dnem vzniká povinnost zákonným zástupcům platit úplatu za předškolní vzdělávání i v případě, že dítě nastoupí po tomto datu.

 

3. Postup při přijímání v termínu zápisu

a) vydávání žádostí o přijetí:

od 1. 4. 2021 do 12. 5. 2021 v době od 8,30 do 16,00 h budou žádosti k dispozici vytištěné. Můžete si je vyzvednout v označené krabici pod terasou školy, ve dvoře na parapetu okna tam, kde je vchod pro zaměstnance,

nebo jsou ke stažení na stránkách školy neumannka.cz,

b) přijímání žádostí o přijetí:

1. Od 3. 5. - 12. 5. 2021  bez osobní přítomnosti zákonného zástupce, a to prostřednictvím datové schránky, e-mailu s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail) nebo poštou.

2. Osobně 12. 5. 2021 od 9,00 do 16,00 hodin v ředitelně školy.

c) každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena. Číslo bude při nepřítomnosti žadatele zasláno poštou,

d) další vyžádané doklady (např. potvrzení od lékaře, doplnění údajů…) doručíte nejpozději do 17. 5. 2021 do 12,00 hodin, od 12. 5. – 17. 5. 2021 do 12,00 h máte možnost vyjádřit se ke zhodnocení předložených podkladů ještě před rozhodnutím na základě§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v pozdějším znění, a § 38 odst. 1) správního řádu nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. Během celého řízení se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,

e) seznam přijatých dětí bude zveřejněn 27. 5. 2021 na hlavních dveří budovy školy a na webových stránkách školy,

f) vydávání rozhodnutí: 27. 5. 2021 v době od 9,00 do 16,00 hodin v kanceláři ředitelky mateřské školy.

 

4. Podmínky pro přijímání dětí

a)Počet volných míst pro přijetí pro školní rok 2021/2022 je maximálně 33. Počet přijatých dětí se může snížit, pokud budou přijaty i děti dvouleté.

b) Potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte je nedílnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přijímány budou děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním nebo děti, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo se nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci). Toto ustanovení neplatí pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

c) U zápisu předložíte i rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, pokud budete žádost posílat, přiložte i jejich prostou kopii (bez ověření).

 

 

5. Kritéria pro přijímání dětí

a) V případě, že počet přihlášených dětí přesáhne počet, který lze přijmout,bude ředitelka školy rozhodovat na základě těchto kritérií pro přijímání dětí:

 

  1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku (do 31. 8.) dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově. Tyto děti bodovány nejsou, budou přijaty všechny.
  2. Děti podle věku - všechny ostatní děti, které mají místo trvalého pobytu v Aši v případě cizinců místo pobytu v Aši, budou přijímány v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy, starší dítě má přednost.

Způsob bodování – počet bodů je dán počtem dětí přihlášených k zápisu v MŠ a seřazených sestupně od nejstaršího po nejmladší (nejstarší má nejvyšší počet bodů).

  1. Sourozenec ve škole – dítě, které má sourozence, který je od 1. 9. 2021 stále  dítětem Mateřské školy Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace - 10 bodů.

 

b) Všechny žádosti musí být řádně vyplněné.

c) Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí/nepřijetí dítěteve správním řízení.

d) Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 3)

Tato kritéria jsou platná i pro děti se státní příslušností jiného členského státu EU a pro cizince, kteří nejsou občany EU a mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě zvláštní postavení cizince dle výčtu v § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

6. Zrušující ustanovení

Tímto se ruší směrnice Mateřské školy Aš, Neumannova 2650, okres Cheb, příspěvková organizace č. 2/2020 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

Platnost směrnice: 1 rok

 

 

 

Vydala: ředitelka školy Mgr. Veronika Jurčíková               V Aši 29. 3. 2021